BÀI VIẾT  (20 bài)

BÀI GIẢNG  (183 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (122 bài)

ĐỀ THI  (17 bài)

VĂN BẢN  (7 bài)
Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014

MỤC LỤC Nội dung Trang *A. Đặt vấn đề I.Lời mở đầu. II.Thực trạng của vấn đề. 1.Thực trạng a.Thuận lợi. b.Khó khăn. 2.Kết quả của thực trạng. *B. Giải quyết vấn đề I. Các giải pháp thực hiện II. Các biện pháp tổ chức. 1.Giáo viên chú trọng bồi dưỡng nâng cao tay nghề. 2....

LỊCH CÔNG TÁC  (0 bài)

Quy chế làm việc năm học 2013-2014

PHÒNG GD-ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH THANH TÂN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ...

QUYẾT ĐỊNH  (5 bài)

Quyết định thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra năm học 2013-2014

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH THANH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /QĐ- THTT ...

Kế Hoạch Kiểm Tra Cuối Năm Năm Học 2013-2014

PHÒNG GD-ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH THANH TÂN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: /KH-THTT ...

CÔNG TÁC TUẦN  (13 bài)


BA CÔNG KHAI  (5 bài)